artikel

Ställningstagande mot Putins krig och angreppet på Ukraina

Det krig som Vladimir Putin och maktgruppen närmast honom inledde måste på alla sätt fördömas. Ukrainas rätt att försvara sig mot angreppet är för oss också självklar.
Med det sagt gör vi följande ställningstagande eftersom det är vår bestämda mening att kriget måste avslutas på snabbast möjliga sätt, utan att det ska förutsätta att
Ukraina ska underkasta sig Putin-regimens ultimatum.
Vi får ta del av bilder, filmer, vittnesmål, reportage m.m. som beskriver att Putins krig och angrepp på Ukraina av allt att döma saknar stöd hos stora delar av Rysslands
befolkning. Trots de stora risker det medför i en diktatur har människor på gator och torg och i namninsamlingar tagit ställning för fred och mot hans krig. Det ger oss
anledning att uttrycka följande:

1. Putinregimen är en högernationalistisk machodiktatur med väldigt mycket gemensamt med högernationalistiska rörelser på många håll i världen. Den betecknas ofta dessutom som ett tjuvvälde, en ”kleptokrati”, en beteckning som vi hävdar vara helt riktig även den.

2. Som i alla diktaturer är den egna nationens befolkning dess första offer i form av förtryck, inskräkningar och/eller avskaffande av medborgerliga och mänskliga rättigheter och över tid tilltagande repression. Nästa offer är skrämmande ofta de folk och länder som drabbas av diktaturernas krig. Allt detta gäller fullt ut Putinregimen.

3. Det är Putinregimen som är det ukrainska folkets fiende, inte det ryska folket.

4. Enskilda, organisationer, partier och regeringar, ja alla som fördömer Putins krig måste på alla sätt vi mäktar och finner möjliga stödja den ryska interna fredsopinionen. Det är vår övertygelsen att om den får stöd och kan växa sig starkare går det att få snabbast möjliga slut på kriget och angreppet. Putins krig får aldrig bli folkens krig!

5. Alla sanktioner, bojkotter m.m. måste rikta sig mot Putinregimen och den maktelit och oligarki som är dess maktbas, inte mot det ryska folket. Tyvärr verkar det trots
detta omöjligt att undvika att breda folklager riskerar att drabbas av sanktionerna, makthavare brukar se till att andra och oskyldiga dras med i deras eget fall.

Styrelsen för Vänsterpartiet Borlänge
7 mars 2022

Kopiera länk