artikel

Låt Svenska folket folkomrösta om NATO

Vänsterpartiet är redo att förstärka Sveriges försvar. Men militär alliansfrihet är fortfarande en säkerhetspolitisk styrka. Det skriver Nooshi Dadgostar, Hanna Gunnarsson och Håkan Svenneling i en artikel i Svenska Dagbladet.

Det beslut om att stärka försvaret en enig riksdag redan fattat är, trots att det är långtgående, inte tillräckligt. Därför presenterar vi nu ett fempunktsprogram som kommer att skapa ett tryggt Sverige, samtidigt som det värnar om vår militära alliansfrihet.

Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har precis som den pandemi vi de senaste åren har genomlevt tydligt pekat ut det svenska samhällets svaga punkter. Samhällsbärande verksamheter saknar nödvändiga resurser och centrala samhällsfunktioner står plötsligt bortom demokratisk kontroll. Vi i politiken har ett ansvar för att det svenska samhället står tryggt och med förmågan att ta sig igenom kriser. Ett starkt totalförsvar kräver militära satsningar, men också ett stopp för den nyliberala övertron på marknadslösningar.

En tidigare högerregering avskaffade med tre rösters marginal värnplikten. Det var ett misstag, och samma partier är nu på väg att göra ytterligare ett säkerhetspolitiskt misstag. Med minsta tänkbara marginal i Sveriges riksdag vill de nu ansöka om ett medlemskap i Nato. Det skulle innebära slutet för den alliansfrihet som historiskt har varit en av Sveriges stora säkerhetspolitiska styrkor. Det skulle också innebära att Sverige förpliktigar sig till att bistå andra Nato-länder om de angrips, vilket riskerar att dra oss in i militära konflikter vi annars hade valt att hålla oss utanför. Sådana beslut får inte fattas lättvindigt, speciellt som en ansökan om medlemskap som stressats fram eller gjorts utan brett politiskt stöd riskerar att på lång sikt underminera förtroendet för svensk säkerhetspolitik.

Rysslands invasionskrig har tydligt visat att det säkerhetspolitiska läget kan förändras snabbt, och för Sveriges framtida säkerhet är det klokast att hålla kvar vid vår militära alliansfrihet och vår handlingsfrihet som nation. Den bör vi utnyttja redan nu, och ytterligare förstärka vårt totalförsvar genom att genomföra dessa fem punkter:

  • Fördjupa och bygga vidare på internationella samarbeten med demokratier som delar Sveriges grundläggande värderingar. Framför allt gäller det våra nordiska grannländer och andra europeiska länder.
  • Återuppbygga en stark men flexibel försvarsmakt. Många viktiga vägval måste göras. Högteknologiska vapensystem har sin plats – men de är dyra och binder upp stora personella resurser. De bygger även in ett mått av svaghet eftersom de kräver att långa logistikkedjor fungerar. Motpolen är ett mycket decentraliserat system, där fokus ligger på territorialförsvar och basen utgörs av relativt självgående grupper med stor lokalkännedom. Vi menar att båda pusselbitarna behövs. Vi behöver en Försvarsmakt som har tillräckliga resurser i form av officerare, anställda soldater och utbildningsorganisation för att snabbt kunna utbilda fler värnpliktiga.
  • Ta tillbaka kontrollen över det civila försvaret. Det gäller allt från matproduktion, beredskapslager och sjukvård, till transport- och IT-infrastruktur. Coronakommissionen visade på en underdimensionerade välfärd och att marknadsexperimentet i praktiken gjort delar av välfärden omöjlig att styra. Alla de buffertar som är nödvändiga för att hantera kriser har skurits bort. I samma anda har tunnelbanan i vår huvudstad lagts på entreprenad till kinesiska staten, och ett kinesiskt företag med täta band till regimen där har fått ta över säkerhetskontrollerna på vår största flygplats Arlanda. Samhällsbärande infrastruktur ska inte kunna läggas på entreprenad på det sättet.
  • Ta tillbaka kontrollen över energin. Vi skrev i en debattartikel redan före invasionskriget i Ukraina ”Vårt elpris är i dag helt beroende av statskontrollerad rysk gas. Det blir ett slags vapen i händerna på Putin, och ett av Sveriges största säkerhetspolitiska misslyckanden.”. Då utmålades vi som elnationalister. Nu inser de flesta att den nuvarande energipolitiken är en säkerhetspolitisk svaghet. Marknadsexperimentet med elen måste upphöra och det måste göras stora satsningar på att bygga ut både elnäten och vindkraften.
  • Slå vakt om public service. Sociala medier ger många möjligheter, tyvärr också för krigspropaganda och desinformationskampanjer, inte minst för att påverka demokratiska val. En oberoende mediekanal är en viktig del av vårt psykologiska försvar. Putin har tidigare stöttat exempelvis högerextrem alternativmedia i väst. Det bästa försvaret för att möta detta hot är kunskap, inte minst för att öka motståndskraften hos unga. Därför måste barn och unga få en god utbildning i kritiskt tänkande och källkritik. Att marknadsskolan misslyckats i sitt uppdrag att vara likvärdig och kompensatorisk är ett misslyckande också för totalförsvaret.

Att mobilisera ett totalförsvar när krisen väl kommit är omöjligt. Det är något som byggs upp över tid, av medborgare som känner sig delaktiga i samhället. Ett starkt försvar kräver ett starkt samhälle, så förutom rent militära satsningar krävs det att vi investerar i att bygga Sverige starkare, mer sammanhållet och mindre sårbart.

Läs hela artikeln här.

Kopiera länk